Algemene Ledenvergadering 2018

07-03-2018

Vanaf 9.30 uur kwamen de leden langzaam binnen druppelen. Gelukkig was het weer goed en kwam iedereen opgewekt binnen.Het is altijd fijn om elkaar weer te zien en om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Er waren opnieuw een aantal nieuwe leden die de ALV, tevens reünie bezochten en dat is goed om te zien. Dit jaar was het een bijzondere ALV want Ben v.d. Heuvel nam afscheid en veel leden wilden hem persoonlijk bedanken en nog een handje schudden. Nadat iedereen van de koffie met gebak had genoten kon de vergadering beginnen.

Om ± 11uur was het zover, de voorzitter heette alle mensen van harte welkom, in het bijzonder dhr. Dedden met echtgenote en dhr. Dorpmans afgevaardigden van het HB, de afgevaardigden van de afd. Gelderland en Limburg, afgevaardigden van de Wapenbroeders, de oud voorzitters van onze afdeling, evenals dhr. den Hartigh van maatschappelijk werk alle jubilarissen en uiteraard alle leden met hun partner. Ook een speciaal welkom aan de trompettist dhr. Beekmans van het van "Reünieorkest van Heutsz. Hij was bereid om de signalen " Geef acht", "Taptoe" en het signaal "Voorwaarts" te blazen waarna de minuut stilte werd gehouden. Erg indrukwekkend en door de leden op prijs gesteld. Daarna kreeg dhr. Dedden het woord. Het gaat de BNMO over algemeen goed er zijn nog enkele punten voor verbetering bv. uitbreiding van de afdelingsbesturen en de vacature in het hoofdbestuur van algemeen penningmeester. De reorganisatie is bijna afgerond en de afd. N.Br. heeft nog dik 600 leden. We hebben goede contacten met Defensie.

Hierna ging de vergadering verder met het vaststellen van de agenda, voorlezen van berichten van verhindering en het vaststellen van de notulen van 2017.Het secretarieel jaarverslag, het jaarverslag van de penningmeester over 2017 en de begroting van 2018. De Penningmeester legde het belang uit van het vermelden van het lidmaatschapsnummer op betalingen i.v.m. de digitalisering der betalingen en het maken van de deelnemerslijsten. Mevr. Joke Vavier werd unaniem door de leden als secretaris gekozen. Hierna kwamen de jubilarissen aan bod.

Ook werd aan mevr. Hurks en mevr. Vos een bos bloemen uitgereikt.
Hierna kreeg Sven den Hartigh maatschappelijk werker van de Basis het woord; hij legde uit wat maatschappelijk werk voor de leden kan betekenen. Zijn werkterrein is voornamelijk Zeeland en in West Brabant tot aan Breda. Maatschappelijk Werk is oorspronkelijk ontstaan vanuit de BNMO en zij zorgen voor hulp bij het (h)erkennen van PTSS gerelateerde klachten en proberen daar hulp en ondersteuning bij te bieden.

Het afscheid van Ben v.d. Heuvel was best wel een beetje emotioneel, de voorzitter sprak mooie woorden tegen Ben en hij kreeg door dhr. Dedden het Bronzen Bondskruis opgespeld. Dhr. Dorpmans haalde ook nog wat anekdotes aan. Ik wil ook wat woorden van Ben hierbij vermelden:

Beste mensen, het woord afscheid zult u vandaag van mij niet horen, want ik hoop u nog vele keren te ontmoeten. Nadat ik vorig jaar een stapje minder ben gaan doen, heb ik toch besloten en het bestuur medegedeeld, dat ik bij deze algemene ledenvergadering mijn functies voor de BNMO afdeling neer leg. In 2004 ben ik door u BNMO leden bestuurslid geworden en daar komt vandaag een einde aan. Ik kijk terug op een hele mooie tijd. Beste mensen, ik wil u allen hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt. Ik wens u alle goeds toe.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering en kon men gaan genieten van een lekkere "blauwe hap". Zoals de leden de afgelopen jaren gewend zijn was er een geweldige loterij, waar veel leden met mooie prijzen, (verzorgt door de heren Ad en Geert) naar huis gingen.

Al met al een erg geslaagde dag.

Gedicht voorgedragen op de ALV 2018 

Het Spiegelglas 

 Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden
Van weelde was hij niet gewend
een spiegel had hij nooit gekend.

Eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegel glas,
Hij nam't in zijn vereelde hand
't zat onder't vuil en onder't zand.

Hij veegde't aan zijn broekspijp af
en keek er in, en stond toen paf.
Mijn vader zei hij, sapperloot
die is al vele jaren dood.

Mijn vader, och die goeie man
hij is het en hij kijkt me an .
Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak
bekeek het thuis op zijn gemak.

En hij begon te overleggen
wat zijn vrouw ervan zou zeggen,
Ze was wat bazig zijn Katrien
zou er om lachen misschien.

En omdat hij daar zo bang voor was
verborg hij 't onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen
Mijn vader, zei hij dan tevreên.

Dat wekte argwaan bij z'n vrouw
die het hare er van weten wou,
En zodra hij weer de deur uit was
toen zocht en vond zij 't spiegelglas.

Wat moet hij daarmee, peinsde zij
er moet iets niet in orde zijn .
Zo wantrouwde zij haar goede Hein
Ze keerde 't om en keek
en raakte toen geheel van streek.

Daar heb je 't nou, ik dacht het wel
er is een andere vrouw in 't spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf
hoe houdt hij van zo'n lelijk wijf.!!!!!