Oprichting van de BNMO

Na de Tweede Wereldoorlog was er nauwelijks aandacht voor de (soms) zwaar gewonde Nederlandse militairen en hun partners. Na verloop van tijd kwam het besef dat er voor deze militairen mogelijkheden moesten komen om te revalideren. De BNMO is in 1945 ontstaan in het verpleeghuis 'Huize Kareol' waar oorlogsinvaliden werden opgevangen. De BNMO behartigde de belangen van deze gewonde (ex-)militairen, maar ook van de partners en van de weduwen. Dit deden ze door bij de overheid te strijden voor een beter invaliditeitspensioen, een beter nabestaandenpensioen en voor goede nazorg. De BNMO nam hierbij zelf ook initiatieven, zoals een onderling netwerk, lotgenotenbijeenkomsten, sportevenementen, de oprichting van het BNMO-Woonoord in 1957 en het BNMO-Centrum in 1983.

Oprichting diverse initiatieven

Willem van Lanschot wist van de BNMO een professionele organisatie te maken. Onder andere door goede doelenacties en loterijen. In dat kader richtte de BNMO in 1970 de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs en dienstslachtoffers (SFMO) op. Zij onderhoudt met de BNMO een subsidierelatie. De SFMO heet sinds 2008 het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).
In 1960 richt de BNMO samen met het Militair Revalidatie Centrum (MRC) de Nederlandse Invaliden Sportbond , tegenwoordig Gehandicaptensport Nederland op. Ook was de BNMO betrokken bij de oprichting van de World Veterans Federation (1950). Het verzoek aan de overheid om haar bijdrage te leveren aan de nazorg voor veteranen en dienstslachtoffers resulteerde in het jaar 2000 in de oprichting van het Veteraneninstituut (Vi). In dit initiatief trokken onder meer de BNMO, het Veteranen Platform (VP) en het ministerie van Defensie gezamenlijk op. Omdat de uitvoering van zorgtaken en belangenvereniging soms lastig werkt en omdat er behoefte is aan verbreding van de dienstverlening werd de BNMO in 2007 gesplitst: Stichting de Basis werd geboren. De Basis neemt sindsdien de zorgverleningstaken op zich en de BNMO gaat verder als vereniging en belangenbehartiger. (bron; www.bnmo.nl).

De BNMO Organisatie

De BNMO is een onafhankelijke vereniging. De leden bepalen dus de koers van de vereniging.
Maar, mogelijk nog belangrijker: de leden zijn de vereniging. Elke ambitie die de BNMO zich
stelt, kan zij alleen waarmaken door en met de leden.
De BNMO staat voor 'met en voor elkaar' en 'samen sterk'.

Afdelingen

De BNMO is opgedeeld in diverse afdelingen, zodat niemand ver hoeft te reizen om in
contact te komen met lotgenoten. Iedere afdeling heeft zijn eigen afdelingsbestuur.
Dit bestuur wordt tijdens een jaarlijkse vergadering door leden zelf gekozen.
Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor alle hand- en spandiensten binnen
de afdeling en organiseert haar eigen activiteiten, zoals ontmoetingsbijeenkomsten,
dagtrips, etentjes en vergaderingen.

De besturen en commissieleden in de BNMO zijn vrijwilligers.
Zij verrichten hun taken op grond van hun betrokkenheid bij de doelstellingen van
de BNMO en dankzij het mandaat dat zij van de leden krijgen.
Sommigen doen dat voor vier jaar in een bestuur, anderen voor een kortere periode
in een project. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging!